algemene Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden door voor het bestellen van een of meer workshops en/of merchandise producten en giclee prints. Door het betalen van je bestelling aanvaard je de algemene voorwaarden van je aankoop.


1. Verwerkingstijd

De tijd die ik nodig heb om je bestelling voor te bereiden is 1-3 dagen. Ik doe mijn uiterste best om binnen deze schatting te blijven maar ik kan deze niet garanderen. Je kunt altijd contact met me opnemen als je na drie dagen nog niets van mij vernomen hebt.

2. Verzendtijd

De verzending van de video-links en hand-outs voor de online workshops geschiedt direct na de betaling. Voor de verzending van de merchandise producten geldt een minimale duur van 2 (bijv. België, Duitsland en Nederland) tot maximaal 12 dagen (bijv. Australië) vanaf het moment dat mijn product uit de (mogelijke) voorraad verzonden wordt. De verzending verloopt via PostNL. Indien het product (nog) niet voorradig is, geldt voor het totaal een langere levertijd. Indien dat niet gewenst is, kunt u contact met mij opnemen om naar andere mogelijkheden te zoeken. 
De verzending van de kostbare en kwetsbare gicleeprints verloopt via DHL express. Doorgaans is de verzending van het product, ook in het buitenland, al binnen enkele dagen verwerkt en is het transport verzekerd. Elke zending is voorzien van een Track&Trace, zodat u goed kunt volgen waar uw pakket blijft.

3. Betaalmogelijkheden

Voor de betalingen van de online workshops en merchandise producten, maak ik gebruik van het betaalsysteem Mollie, PayPal en Stripe welke de betaalgegevens veilig houdt. Voor verdere informatie kunt u de websites van deze bedrijven bezoeken. Via Mollie kan er in Nederland gekozen worden voor een iDeal of een PayPal betaling. Mocht je via een andere methode willen betalen, neem dan contact met mij op via het contactformulier.

3. Bedenktijd

Mocht je voordat je van mij de video-link en hand-out hebt ontvangen je bestelling willen annuleren, dan kan dat. Neem dan contact met mij op via het contactformulier. Er is een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dit mits je de video-link nog niet bekeken hebt.

4. Retourbeleid

Het is niet mogelijk de bestelde merchandise en giclee prints te retourneren, mits er een duidelijk aantoonbare schade heeft plaatsgevonden. Neem in dat geval contact met mij op via onderstaand contactformulier.

 

 

Privacy verklaring

Ik respecteer de privacy van mijn klanten en zorg ervoor dat ingediende persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ik gebruik je gegevens om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en om bestellingen op maat te maken. Voor alle andere doeleinden zal ik je gegevens uitsluitend gebruiken met jouw uitdrukkelijke toestemming. Ik verkoop je persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

  1. Persoonlijke informatie verzameld

Om je bestelling uit te voeren, moet je bepaalde informatie verstrekken, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, betalingsinformatie en details van het product dat je bestelt. Als je rechtstreeks contact met mij opneemt, kunt je ervoor kiezen om aanvullende persoonlijke informatie op te geven.

 

  1. Reden voor het verkrijgen van uw persoonlijke informatie en het gebruik ervan.

Ik vertrouw op een aantal rechtsgrondslagen voor het verzamelen, gebruiken en delen van jouw informatie, waaronder:

Indien nodig om de diensten van mijn website te leveren, zoals het uitvoeren van je bestelling, om geschillen te beslechten of om klantenondersteuning te bieden;

Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een juridische claim, zoals het bewaren van informatie over jouw aankoop indien vereist voor belastingwetgeving;

En indien nodig voor mijn legitieme belangen, als die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals het leveren en verbeteren van diensten. Ik zal jouw persoonlijke gegevens gebruiken om de door jou gevraagde services te leveren en in het legitieme belang om mijn services te verbeteren.

 

  1. Persoonlijke informatie en openbaarmaking delen

Ik deel je persoonlijke informatie alleen om zeer beperkte redenen en in zeer specifieke omstandigheden, als volgt;

Dienstverleners. Bepaalde vertrouwde derde partijen zijn ingeschakeld om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn site te leveren, zoals het betaalsysteem Mollie. Jouw persoonlijke informatie wordt gedeeld met deze derde partijen, maar alleen voor zover nodig om deze diensten uit te voeren.

Naleving van wetten. Ik mag je informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw geloof dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om; (a) te reageren op een juridisch proces of op verzoeken van de overheid; (b) overeenkomsten, voorwaarden en beleid te handhaven; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van de klanten van mijn site of anderen beschermen.

 

  1. Bewaring van persoonlijke informatie

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is om mijn diensten te verlenen en zoals beschreven in dit privacy beleid. Het kan echter zijn dat ik deze informatie ook moet bewaren om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen en mijn overeenkomsten af ​​te dwingen. Over het algemeen worden je gegevens gedurende een periode van 7 jaar bewaard (vereist door de Nederlandse belastingwet).

 

  1. Overdracht (en) van persoonlijke informatie buiten de EU

Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt via externe hostingservices in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Als gevolg hiervan kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een rechtsgebied met andere wetten inzake gegevensbescherming en overheidstoezicht dan het EU-rechtsgebied. Als informatie over jou wordt overgedragen buiten de EU, vertrouw ik op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht.

 

  1. Jouw rechten

Als je in bepaalde gebieden woont, waaronder de EU, heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, zijn bepaalde rechten alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen. Deze rechten zijn:

Mogelijk heb je recht op toegang om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die over jou wordt bewaard. Je kunt dit doen door contact met mij op te nemen.

Wijzigen, beperken, verwijderen. Mogelijk heb je ook het recht om jouw persoonlijke gegevens te wijzigen, het gebruik ervan te beperken of te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals wanneer ik gegevens moet opslaan om juridische redenen), zal ik jouw persoonlijke gegevens over het algemeen op verzoek verwijderen.

Je kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van een deel van jouw informatie op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten van mij na jouw uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven om deze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik jouw persoonlijke informatie verwijderen, tenzij er dwingende en legitieme redenen zijn om die informatie te blijven gebruiken of als dit om juridische redenen nodig is.

Als je in de EU woont en je bezorgdheid wilt uiten over het gebruik van jouw persoonlijke informatie (en onverminderd andere rechten die je mogelijk hebt), heb je het recht om dit te doen bij jouw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

Onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Arjan van Gent, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen hebt over mijn privacy beleid, neem dan contact met mij op via het contactformulier op mijn site of stuur een e-mail naar info@onlineschilderworkshops.nl.

PRIVACY STATEMENT

I respect the privacy of my customers and ensure that personal data submitted is kept confidential. I will use your data to process orders as quickly as possible and to customize orders. For all other purposes, I will use your data only with your explicit consent. I do not sell your personal data to third parties.

Personal information collected
To fulfill your order, you must provide certain information, such as name, email address, phone number, mailing address, payment information and details of the product you are ordering. If you contact me directly, you may choose to provide additional personal information.

Reason for obtaining your personal information and its use
I rely on a number of legal bases for collecting, using and sharing your information, including:
As necessary to provide the services of my website, such as fulfilling your order, to resolve disputes, or to provide customer support;
As necessary to comply with a legal obligation or court order or in connection with a legal claim, such as retaining information about your purchase if required for tax purposes;
And as necessary for my legitimate interests, if those legitimate interests are not overridden by your rights or interests, such as providing and improving services.

I will use your personal information to provide the services you request and in the legitimate interest of improving my services.

Sharing personal information and disclosure
I share your personal information only for very limited reasons and in very specific circumstances, as follows;
Service Providers. Certain trusted third parties are engaged to perform certain functions and provide services to my site, such as the payment system Mollie. Your personal information is shared with these third parties, but only to the extent necessary to perform these services.
Compliance with Laws. I may collect, use, retain and share your information if I believe in good faith that it is reasonably necessary to; (a) respond to legal process or governmental requests; (b) enforce agreements, terms and policies; (c) prevent, investigate and address fraud and other illegal activity, security or technical issues; (d) protect the rights, property and safety of my site's customers or others.

Retention of personal information
Your personal information will be retained only as long as necessary to provide my services and as described in this privacy policy. However, I may also need to retain this information to comply with legal and regulatory obligations, resolve disputes and enforce my agreements. Generally, your information will be kept for a period of 7 years (required by Dutch tax law).

Transfer(s) of personal information outside the EU.
Your personal information may be stored and processed through third party hosting services in the United States and other jurisdictions. As a result, your personal information may be transferred to a jurisdiction with different data protection laws and governmental supervision than the EU jurisdiction. If information about you is transferred outside the EU, I rely on Privacy Shield as the legal basis for the transfer.
Your rights 
If you live in certain territories, including the EU, you have a number of rights regarding your personal information. While some of these rights apply generally, certain rights apply only in certain limited cases. These rights are:
You may be entitled to access to receive a copy of the personal information held about you. You can do this by contacting me.
Modify, limit, delete. You may also have the right to have your personal information amended, restricted or deleted. In the absence of exceptional circumstances (such as when I need to store data for legal reasons), I will generally delete your personal data upon request.
You may object to (i) my processing some of your information based on my legitimate interests and (ii) receiving marketing communications from me after having given your express consent to receive them. In such cases, I will delete your personal information unless there are compelling and legitimate reasons to continue using that information or it is required for legal reasons.
If you live in the EU and wish to raise concerns about the use of your personal information (and without prejudice to any other rights you may have), you have the right to do so with your local data protection authority.
Under EU data protection laws, I, Arjan van Gent, am the data controller of your personal data. If you have any questions about my privacy policy, please contact me via the contact form on my site or send an email to info@arjanvangent.com